Hôm nay, 2018-04-24 22:22


Hoạt động: Bồi Dưỡng Nửa Giá

  • Người gửi
  • Nội dung
Ngoại tuyến

Mỹ Nhân

  • Bài viết: 11696
  • Ngày tham gia: 2013-09-17 19:20

Hoạt động: Bồi Dưỡng Nửa Giá

Gửi bài2016-07-14 21:22

Nội Dung: Trong thời gian hoạt động, bồi dưỡng Đồng, Tăng dưỡng (Tăng ngẫu nhiên 1 điểm thuộc tính, tiêu 

hao 20 vàng, VIP1 mở), dưỡng Chí tôn (Tất cả thuộc tính tăng 5 điểm, tiêu hao 100 vàng, VIP6 mở) để được 

giảm nửa giá!

Ngoài thời gian hoạt động cần 20 vàng, trong thời gian hoạt động chỉ cần 10 vàng.

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc


Quay về Khu tin tức công cáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: khoa Hương Hiểu S3925 khách